Algemene voorwaarden | BodyMind Academy
cookie set
x

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacy policy.

Meer info Akkoord

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle inschrijvingen. De deelnemer wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn inschrijving. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website van “BodyMind Academy”.

Toegankelijkheid van de opleiding

De cursus advanced fascial physiotherapy staat open voor fasciatherapeuten;
De cursus advanced fasciatherpy en sensomotorische kinesitherapie staat open voor kinesitherapeuten.
De cursus somato-psychopedagogie staat open voor alle beroepen binnen de gezondheidszorg en het onderwijs.
De cursus perceptieve pedagogie staat open voor coachen, begeleiders, lesgevers, acteurs, dansers.
De cursus Bodymind Experience staat open voor elke geïnteresseerde.

Organisatie van de opleiding

Er is een samenwerking tussen PXL-Hogeschool Hasselt en BodyMind Academy.

  • De cursus advanced fascial pfysiotherapy, sensomotorische kinesitherapie, advanced fasciatherapy, perceptieve pedagogie en BM Experience worden uitsluitend door BMA georganiseerd.
  • De cursus somato-psychopedagogie wordt ingericht door PXL Hogeschool Hasselt. De voorwaarden worden dan ook door PXL Hogeschool bepaald en door de deelnemer aanvaard bij inschrijving.
  • Sommige cursussen voor fasciatherapeuten worden door PXL Hogeschool ingericht, dit in samenwerking met BMA. De inschrijvingen van deze cursussen verlopen via PXL. De voorwaarden worden dan ook door PXL Hogeschool bepaald en door de deelnemer aanvaard bij inschrijving.

Facturatie en betaling

Elke cursus is vrijgesteld van BTW. Tenzij anders aangegeven worden cursussen beschikbaar gesteld op het leerplatform. Koffiepauzes zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Betaling dient netto te geschieden uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling moratoire intresten lopen gelijk aan 10% per jaar en leidt eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van 50€.

De factuur dient voldaan te zijn voor het seminarie aanvangt.
Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 dagen na verzending van de factuur te gebeuren; na deze termijn wordt de factuur verondersteld te zijn goedgekeurd door de klant

Annuleringen door BMA

Bij annulatie van een seminarie door BMA wordt het inschrijvingsgeld/factuurbedrag integraal teruggestort. DE annulatie gebeurt ten laatste 7 dagen voor de start van het seminarie.
Een annulatie van een traject kan gebeuren door ziekte, familiale omstandigheden en/of overmacht.
Bij gebruik van de ondernemingsportefeuille wordt KMO/beaweb op de hoogte gebracht van het “niet plaatsvinden” van de Opleiding. De deelnemer kan de betaalde bedragen vervolgens recupereren.

Annuleringen door de deelnemer

Indien de deelnemer tijdens een seminarie beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag van het seminarie verschuldigd.

Annuleert de deelnemer een seminarie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als seminarie en is deze te betalen.

Bij annulatie van het groei-traject van 1 jaar tot een week op voorhand, dient de klant 50% van het bedrag/de factuur te voldoen. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd; de klant kan zich wel laten vervangen.

Klachten

Eventuele klachten over de cursus dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus of workshop. Mail naar: ethiek@bodymindacademy.be
Geschillen die ontstaan uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen in eerst instantie in onderling overleg worden besproken met als doel een oplossing te vinden.

Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van Dendermonde of Gent, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de activiteiten van de BMA.

Eigendom van de cursussen en intellectuele eigendom

Alle cursussen en andere ter beschikking stelde documenten en informatie blijven eigendom van de BMA en de auteur.

Alle door de Organisator beschikbaar gestelde stukken, zoals cursus syllabus, cursusverslagen, enz. kunnen door de cursist worden geconsulteerd op het leerplatform. De deelnemer verbindt er zich toe deze documenten enkel voor eigen gebruik te raadplegen en deze niet door te geven aan derden.